menu_lng=desc
menu_dir=1

הבדלים בין ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה וקופות גמל

ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה חדשות או קופות גמל? התלבטות שכל שכיר צריך לעבור כאשר הוא בוחר לעצמו באיזה חסכון הוא רוצה לבחור לקראת גיל הפרישה לגמלאות. גם עצמאים הדואגים לעתידם אינם פטורים מההחלטה באיזו קופת חסכון לבחור. אם בעבר ההבדלים בין סוגי החיסכון השונים היו ברורים, כיום, לאחר רפורמת בכר, שהעבירה את הקופות מניהול הבנקים לידי גופים פיננסים כגון בית השקעות, וחברת ביטוח, חלה התקרבות סוגי הקופות השונים, אז מה עדיין שונה בינן? מה דומה בין כל קופות החיסכון הפנסיוני? • כל קופות החיסכון הפנסיוני מזכות את החוסכים בהם בהטבות מס. • הכספים משתחררים מהחיסכון הפנסיוני רק עם גיל הפרישה לגמלאות. • הכספים מגיעים לידי העמית כקצבה חודשית. • בכל קופות החיסכון ניתן להגדיר חלק מההפקדה החודשית שככספים המיועדים לביטוח שארים וביטוח אובדן כושר עבודה. • ניתן לעבור בין אמצעי חסכון שונים לפנסיה מאותו הסוג ללא תשלום קנסות או איבוד ותק. • ניהול החסכונות הפנסיוניים נתון בידי בתי השקעות וחברות ביטוח. • בית השקעות זכאי לגבות דמי ניהול מהפקדות ו\או מהצבירה של החסכונות הפנסיוניים.
מה מייחד את קרנות הפנסיה החדשות? קרנות הפנסיה החדשות הן היחידות מבין אמצעי החיסכון הפנסיוני המאושרים הפועלות על בסיס הערבות ההדדית. גובה הקצבה יכול לרדת בתקופות בהן הקופה נדרשת לעמוד במספר תשלומים רב, דבר אשר למעשה מגדיל את מרכיב הסיכון לחוסכים בקופה.
מלבד נושא הערבות ההדדית, גם אופן גביית דמי הניהול הוא ייחודי: עד 6% מההפקדות השוטפות, ועד 0.5% מהצבירה השנתית. הסכום הנגבה מההפקדות החודשיות הוא פונקציה של גובה ההפקדה ואילו דמי הניהול הנגבים כאחוז מהצבירה גדלים עם השנים כאשר סכום הצבירה עולה. באופן יחסי ליתר אמצעי החיסכון לקראת הפנסיה, קרנות פנסיה חדשות גובות דמי ניהול נמוכים במיוחד, ככלל.
קרנות פנסיה ייחודיות אף בכך כי כ-30% מושקעים באג"ח מיועדות של הממשלה המבטיחות ריבית שנתית של 4.8%, ריבית שהיא גבוהה באופן יחסי. מנקודת מבט זו, כ- 30% מדמי הפנסיה תשואתם מובטחת.
נושא נוסף אליו יש לשים לב הוא זמן קביעת הקצבה החודשית. גובה הקצבה החודשית נקבע כפונקציה של תוחלת החיים הצפויה וסכום הכסף שנצבר. כאשר מדובר בקרן פנסיה חדשה, תוחלת החיים הצפויה תקבע בעת הפרישה לגמלאות. מחד ייתכן כי תוחלת החיים תעלה עד לגיל הפרישה לגמלאות ומאידך לא ניתן לקבל הערכה לגבי גובה הקצבה עד לאחר הפרישה לגמלאות.
גובה הקצבה אינו ידוע לפני קבלתו לא רק מסיבות אלו אלא אף בגלל שהתקנון המחייב לגבי אופן ניהול קרנות פנסיה הוא בידי החברה המנהלת את הקרן ואינו חוזה בלעדי בין העמית לחברה. משמעות הדבר היא כי ייתכן כי אופן הניהול ישתנה במהלך החיסכון באופן חד צדדי.
הנקודה האחרונה אליה יש לשים לב היא נושא היוון כספי הפנסיה במידה וגובה החיסכון עולה על הדרוש לקבלת הקצבה המינימאלית הקבועה על פי חוק. קרנות פנסיה חדשות מאפשרות להוון את יתרת הסכום כהון, אך הדבר יתבצע תוך תשלום קנסות כבדים.
מה מייחד ביטוח מנהלים? ביטוח מנהלים אשר נקרא כיום ביטוח חיים עם מרכיב חסכון גם הוא צורה של חסכון פנסיוני המשלב ביטוח שארים וביטוח אובדן כושר עבודה. שלא כקרנות הפנסיה, ביטוח מנהלים אינו כולל מרכיב של ערבות הדדית, אלא מדובר בחוזה מחייב בין חברת הביטוח לעמית. לכל עמית חשבון משלו שאינו מושפע מחסכונות עמיתים אחרים.
נושא גביית דמי הניהול בביטוחי המנהלים עובר שינוי בעת האחרונה, אך מדובר בשוני משמעותי לעומת קרנות הפנסיה החדשות. ישנם שלושה מודלים על פיהם זכאים ביטוחי המנהלים לגבות דמי ניהול: מודל קבוע, יורד וגמיש. במודל הקבוע דמי הניהול הנגבים הם עד 11% מההפקדה החודשית ועד 1% מהצבירה השנתית, במודל היורד שיעור דמי הניהול הנגבים מההפקדות החודשיות מתחיל ב-13% ויורד על ל-11%, ואילו במודל הגמיש 0.1% דמי ניהול מהצבירה = 1% דמי ניהול מהפרמיה השוטפת + תוספת קבועה של 1% דמי ניהול מהפרמיה השוטפת. ניתן להגיע במודל זה עד לאחוז דמי ניהול מצבירה של עד 2% ו-0% מההפקדות השוטפות.
בביטוח מנהלים, זמן קביעת תחולת החיים התרחשה בעת החתימה על חוזה הביטוח ולא בעת הפרישה לגמלאות. הדבר הבטיח כי בכל זמן העמית יידע בדיוק לאיזה גובה קצבה הוא היה זכאי עם פרישתו לגמלאות. כיום מרבית ביטוחי המנהלים קובעים את מקדם ההמרה על פיו מחשבים את תוחלת החיים בעת הפרישה לגמלאות.
ביטוח מנהלים מהווה חוזה בין העמית וחברת הביטוח. חברת הביטוח אינה יכולה לשנות את תנאי הניהול על דעת עצמה במהלך השנים. היוון כספי החיסכון מעבר לאלו המספיקים לצורך תשלום הקצבה המינימאלית על פי חוק בביטוח המנהלים יעשה או בתשלום קנס או ללא – בהתאם לחוזה שנחתם בין העמית לחברת הביטוח.
מה מייחד קופות גמל? שלא כקרנות הפנסיה, קופות הגמל אינן כוללות מרכיב של ערבות הדדית. לכל עמית חשבון משלו שאינו מושפע מחסכונות עמיתים אחרים.
גביית דמי הניהול בקופות הגמל היא ללא גביית דמי ניהול מההפקדות השוטפות, וגביית עד 2% מהצבירה השנתית.
במקורן, קופות הגמל היו מכשירי חסכון הוניים. עם שחרור הכספים בעת הפרישה לגמלאות, הכספים יועברו לקופה משלמת לקצבה (ביטוח מנהלים או קרן פנסיה). כיוון והכספים עוברים בעת הפרישה לגמלאות לקופה משלמת לקצבה, אפשר לבחור מבין מקדמי ההמרה השונים המוצעים בעת המעבר.
היוון כספי החיסכון מעבר לאלו המספיקים לצורך תשלום הקצבה המינימאלית על פי חוק בקופות הגמל  יעשה ללא תשלום קנס.
החסכונות הפנסיוניים השונים דומים אך שונים במעט זה מזה. השינויים העיקריים הם גובה דמי הניהול ואופן גבייתם, נושא הערבות ההדדית הקיים או שאינו קיים בקופה, הקנסות המוטלים על היוון כספים מעל לסכום הנדרש לצורך קבלת קצבה חודשית מינימאלית.
 

יצירת קשר