menu_lng=desc
menu_dir=1

מהו ביטוח?

מה הוא ביטוח?
"בִּיטוּח"  ניתן לקרוא כ- "בָּטוּח".
אדם שרוצה להיות בטוח שנכסיו ישמרו בזמן קרות נזק, משלם לקופה מרכזית סכום קטן מאוד עבור מידת הסיכון וכל קבוצת האנשים ביחד צוברים קופה אחת מרכזית עבור תשלום למי שארע לו הנזק.
 
 
גובה התשלום הינו פונקציה של ערך הרכוש ומידת הסיכון לגבי הביטוח אותו רוכשים.
למשל: אנחנו משלמים עבור סיכון "אש" סכום קטן יותר מאשר עבור סיכון "פריצה" מאחר וההסתברות לפריצה גבוהה יותר מאשר סיכון ל"אש".
גם כאשר רוצים לחשב את מידת הסיכון לאש או לפריצה, בוחנים מה סוג הרכוש וע"פ זה התעריף משתנה. למשל: סיכון אש לנגריה הרבה יותר גבוה מאשר סיכון אש למסגריה ולכן התעריף אותו ישלם המבוטח גבוה יותר עבור סיכון אש לנגריה מאשר למסגריה.

באופן כזה נקבעים כל התעריפים עבור כל סוגי הסיכונים אותם רוצים לבטח.

לצורך ניהול הכספים ותשלומים בזמן נזק קיימות חברות הביטוח אשר מחשבות את ערך הסיכון של כל סוג ביטוח, עפ"י פרמטרים שונים ומוסיפות את ערך ההוצאות הנלוות והרווח אותו הן מעוניינות להרוויח וכך נוצר התעריף.

מאחר וכל חברה מנוהלת באופן שונה, נוצרים פערים בין תעריפי הביטוח של חברות הביטוח.
חברת ביטוח אשר מעניקה יותר "כיסוי" ביטוחי ומשלמת באופן הוגן את תביעותיה תהא יקרה יותר למבוטח והמבוטח יהא מוגן יותר בקרות האירוע הביטוחי. לעומת זאת, חברה שמצמצמת את "כיסויי" הביטוח ומערימה קשיים, תהא זולה יותר למבוטח, אולם המבוטח יהא מוגן פחות בקרות האירוע הביטוחי.

מאחר ולמבוטח בד"כ אין את היכולת המקצועית לבחון את ה"כיסויים" בפוליסה ואת השוני בין ניסוח אחד למשנהו וכן אין לו את המידע המספק כדי לדעת איזה חברה מעניקה שירות טוב יותר בקרות האירוע, עליו לבחור סוכן ביטוח מתאים שייצג אותו באופן נאמן, מקצועי ויעיל לגבי כל סוג ביטוח לו הוא זקוק.

קיימים סוגים רבים של ביטוח ואין כמעט דבר שלא ניתן לבטחו.

נסביר באתר זה את עיקרי הדברים לגבי סוגי הביטוח שונים.

יצירת קשר