menu_lng=desc
menu_dir=1

קרנות השתלמות וגמל

קופת גמל היא תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני, שנועדה לצבירת כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי.

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מכשירי חסכון פנסיוניים לטווח בינוני או ארוך. בין המוצרים ניתן למנות קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, קצבה ועוד. עם זאת, המינוח "קופת גמל", משמש כמינוח העממי ל"קופת גמל לתגמולים".

המשקיע בקופת הגמל (לתגמולים) מכונה "עמית", והוא יכול להיות חוסך עצמאי, המצטרף אל קופת הגמל בלי קשר לעבודתו, או עמית שכיר שתשלומיו לקופת הגמל מבוצעים בידי מעסיקו. יצוין כי מדינת ישראל מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה זיכוי וניכוי במס לחוסכים. הכספים אשר השקיע העמית בקופת הגמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה לפי המוקדם מבין השניים: 15 שנה לאחר שהתחיל את פעולות החיסכון, או בגיל 62 לאישה ו-67 לגבר. תקופת החיסכון המינימלית עם זאת, עומדת על 5 שנים. כספים שהושקעו החל ב-1 בינואר 2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בלבד. ניתן למשוך כספים לפני המועדים הנ"ל עם תשלום מס של 35% על היתרה שצבר העמית.

רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות בידי מנהליה. מן העמיתים גובה הקופה דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם, עד לשיעור של 0.167% בסוף כל חודש. דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה, וזאת על מנת למנוע השקעות מסוכנות מצד מנהליה אשר היו יכולות להגדיל את תמלוגיהם.

עמית יכול לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.

 
קרן השתלמות היא קופת חיסכון לשכירים, לעצמאים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני - האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.
לפי סעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה, הפקדות העובד והמעסיק לקרן השתלמות פטורות ממס הכנסה, אם הן עד 2.5% מהשכר ברוטו (הפרשה של העובד) ועד 7.5% מהשכר ברוטו (הפרשה של המעסיק, לכל היותר פי שלושה מחלק העובד), וזאת עד לתקרת שכר חודשי של 15,712 ש"ח (נכון ל-2009). ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה, אך עליהם לא יחול הפטור.
לאחר שלוש שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה, למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. הפטור ממס ניתן לכל מטרה לאחר שש שנים לפחות (שלוש שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62). מאחר שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום שש שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.
מורים וגננות נוהגים להשתמש בכספים הצבורים בקרן ההשתלמות לשם יציאה לשנת השתלמות (שנת שבתון), בה אינם עובדים בהוראה. קיימות שלוש קרנות השתלמות לעובדי הוראה - שתיים של הסתדרות המורים ואחת של ארגון המורים:
קרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ.
קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים בע"מ.
קרן השתלמות למורים בבתי הספר העל יסודיים במכללות ובסמינרים בע"מ (ארגון המורים).
הקרנות לא נועדו למטרת חיסכון אלא למימוש יציאה לשנת השתלמות, אם כי בתנאים מסוימים ניתן גם למשוך את הכסף שנצבר בהם.
הצבירה בקרן ההשתלמות למורים גבוהה יותר והיא מורכבת מהפרשות המורה בשיעור של 4.2% ממשכורתו ומהפרשות המעביד בשיעור של 8.4% ממשכורת זו. סך כל הצבירה (מעביד + עובד) מסתכם בשיעור של 12.6% מהמשכורת. אולם במשיכת הכסף ללא יציאה להשתלמות יכולים המורים לקבל רק כ- 90% מכספי המעביד.
 
מקור: ויקיפדיה.
 
 
6 טיפים לבחירה נכונה של קופת הגמל
  
 
 

יצירת קשר