menu_lng=desc
menu_dir=1

ביטוח דירה

ביטוח הדירה מורכב בד"כ משני דברים עיקריים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה.

1. ביטוח התכולה – מבטח את בעל הרכוש בפני נזקים שכיחים כגון: אש, פריצה, נזקי טבע ורעידת אדמה. לביטוח התכולה, נלווים ביטוח כנגד צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

2. ביטוח המבנה – כנגד אותם סיכונים של תכולה אולם בד"כ אינם כוללים ביטוח צד ג' וחבות מעבידים. ישנן חברות שמוסיפות ביטוח צד ג' וישנן חברות שלא כוללות ביטוח צד ג' בביטוח המבנה.
ישנם מבוטחים רבים אשר מבטחים את המבנה בלבד כנגד משכנתא ואינם מודעים לכך שאין ביטוח צד ג' בפוליסות הביטוח שלהם
כמו- כן, ישנם מבוטחים רבים אשר מבטחים את המבנה בחברה מסוימת ואת התכולה בחברה אחרת. מצב זה אינו נכון והמבוטח יכול להמצא בקרות ארוע של אש במצב מביך מאוד.

ישנם מרכיבים שונים בביטוח אשר ניתן לפרש את שיוכן לביטוח מבנה או לביטוח תכולה. כגון: ארונות מטבח, מזגן מרכזי, הסקה מרכזית ועוד כהנה וכהנה. במצב כזה כל חברה תנסה להתנער מהכיסוי הביטוחי לאותו פריט שבמחלוקת והמבוטח ימצא את עצמו נדחה ע"י שתי החברות. כמו כן , המבוטח ישא בכפל השתתפות עצמית ואת הנזק יעריכו שני שמאים נפרדים וכל אחד ירצה לשמור על החברה עבורה הוא עורך את השמאות.
 

יצירת קשר