menu_lng=desc
menu_dir=1

ביטוח רכב

באופן כללי קיימים שלושה סוגים של ביטוח רכב:

1. ביטוח חובה.
כשמו כן הוא. אדם אינו רשאי לנוע עם כלי רכב ללא ביטוח חובה אשר מבטיח תשלום פיצוי כספי לכל נפגעי הגוף אשר נפגעו מאותו כלי רכב.
ביטוח חובה זהו למעשה הביטוח היחיד שחובה על כל אזרח לרכוש אם ברצונו לנוע עם כלי רכב.
מאחר וחברות הביטוח אינן חייבות למכור ביטוח חובה אם לדעתן הסיכון גבוה מאוד כגון "אופנועים", דאגו שימצא גוף אשר יחוייב למכור לכל אזרח ביטוח חובה עם תעריפים גבוהים יותר מאשר באמצעות חברות הביטוח. גוף זה נקרא ה"מאגר הישראלי לביטוח" או ה"פול" ואשר לו מספר סניפים ברחבי הארץ.
אדם יכול להמצא במצב של איבוד כל נכסיו ולמשך כל חייו אם חלילה נהג ברכב ללא תעודת חובה וגרם לנפגעי גוף.

2. ביטוח מקיף.
          ביטוח מקיף הינו ביטוח המבטח את רכב המבוטח בפני נזקים    
          תאונתיים לרכב הן ברשלנותו של הנהג והן אם נגרם נזק ע"י רכב 
          אחר. חברת הביטוח המבטחת את הרכב תשלם את ערך הנזק 
          ובד"כ בניכוי השתתפות עצמית. אם המבוטח אינו אשם בתאונה 
          ותבע את חברת הביטוח בה ביטח את הרכב, חברת הביטוח תשלם 
          לו את הנזק ובד"כ תדרוש את הפיצוי מהמזיק או מחברת הביטוח 
          שביטחה את הפוגע.
          הביטוח המקיף כולל בתוכו גם ביטוח צד ג'.
          כלומר חברת הביטוח בה בוטח הרכב תשלם את ערך הנזק שנגרם  
          לרכב שביטחה וגם נזק שנגרם לצד ג' אם נהג הרכב המבוטח  
          התרשל ופגע בצד ג'.
         בד"כ רכבים שגילם עד כ- 12 שנים מבטחים אותם בביטוח מקיף.   
         מעבר לזה אין כדאיות לביטוח מקיף לא לחברות הביטוח ולא לבעל 
         הרכב.

3. ביטוח צד ג'
מבטח אך ורק את הנזק שגורם נהג הרכב המבוטח לרכוש של צד ג'. כלומר, הרכב עצמו אינו מבוטח כנגד נזקים, אולם אם נגרם ע"י הרכב המבוטח נזק לרכוש אחר, תפצה החברה את בעל הרכוש האחר במקום בעל הרכב המבוטח. בעל הרכב המבוטח ישא בהשתתפות עצמית אלא אם רכש מראש כיסוי ביטוחי לביטול השתתפות עצמית.
 
הערה חשובה ביותר – יש לבדוק את ההרשאה שנתנה בפוליסת הביטוח לסוג הנהגים. מבוטח אשר רכש ביטוח לכל נהג מגיל 24 וברכב נהג מתחת לגיל 24, ישא בעל הרכב בכל הנזקים שנגרמו לרכבו ורכוש של צד ג'.
ביטוח נלווה לביטוח רכב
כפי שמוכר לכולם ניתן לרכוש ביטוח לגרירה, שמשות, רכב חלופי ומערכת קולית.
חשוב ביותר בביטוח זה, לשאת באופן קבוע ובכל שנת ביטוח מחדש את מספר הטלפון של חברת הגרירה. הקפידו שכל נהג ברכבכם ידע את המספר הטלפון העדכני.
לעיתים זקוקים לגרירה בשעות הלילה ולכן כדאי שהמספר יהא זמין.
 

יצירת קשר