menu_lng=desc
menu_dir=1

ביטוח בריאות וסיעוד

ביטוח בריאות
לאור התנהלותם של קופות החולים במקרים קריטיים שונים הכרוכים בעלויות גבוהות, ובאות לידי ביטוי במצבי החלטה לגבי דרכי טיפול בחולה, כגון:ניתוחים ומנתחים, השתלות, תנאי אישפוז, טיפול בתרופות יחודיות יקרות, וכד', יצאו חברות הביטוח בתוכניות ביטוח בריאות והשתלות הבאות לתת מענה לעלויות הגבוהות ולשיקולים המקצועיים העומדים מאחרי החלטות הטיפול במקרים השונים.
ביטוח זה מאפשר לחולה לקבל את הרופא ומבוקש, את סוג התרופה הרצויה, ואת תנאי שיקומו.
תוכניות אלו נותנות פיתרון טוב ומקיף כמעט לכל מקרה קריטי העלול לקרות.
 
אולם, ביטוח השתלות וביטוח תרופות לא נכללות בסל הבריאות.
אלה ביטוחים, שיכולים להציל חיים, שאסור לוותר עליהם, ונכון להיום - הפיתרון היחידי בארץ.
 
התשלומים בגין ביטוחים אלה נמוך ביותר וכל אדם אחראי חייב לרכוש את סוגי הביטוחים האלה ולהקנות למשפחתו ביטחון מלא למקרה שחלילה אחד מבני המשפחה שלו יזדקק לכך.
ביטוח סעודי
ביטוח סיעודי הוא למעשה ביטוח שנועד כדי לממן את ההוצאות שעלולות להיות לנטל למשפחה במקרה שלאחד מבני הבית קורה  מקרה סיעוד  והמשפחה רוצה להימנע מראש מקשיים כלכליים חריפים. כיום ההוצאות לצורך טיפול באדם סיעודי נעות בין 10,000 – 20,000 ₪ לחודש, תלוי בסוג הטיפול ובסוג ביה"ח. בכל מקרה ההוצאה גבוהה מאוד וכמעט אף משפחה אינה מסוגלת להקצות מתוך ההכנסות השוטפות, הוצאה כל כך כבדה לטיפול בחולה הסיעודי.
ביטוח סיעודי נועד לתת ביטחון למשפחה לטפל בחולה ולהמשיך לנהל אורח חיים כלכלי תקין. 
 
 

יצירת קשר

לאור התנהלותם של קופות החולים השונות הן בשהות הגבוהה לחולה הזקוק לניתוח והן בשל אי הוודאות הקיימת באשר לזהות המנתח והן בשל המגבלות הקריטיות במצילי חיים , כגון: השתלות ותרופות, חברות הביטוח ערכו תוכניות בריאות שמשלימות את כל החסר בקופות החולים ומאפשרות ניתוחים ע"י רופאי הסדר בכירים וכן בבתי חולים פרטיים ברחבי הארץ במהירות מכסימלית וללא שהות  כמו כן במקרה של השתלה חלילה ו/או תרופות שלא נכללות בסל הבריאות הטיפולים ממומנים ע"י חברות הביטוח בסכומים גבוהים ביותר בד"כ בהשתלות ללא הגבלת תקרה ובביטוח תרופות בתקרה של מיליוני שקלים וסכומים שמשתנים בין חברה לחברה, ביטוח הניתוח נועד כדי לשפר את רמת השירות וכדי לבחור רופא מתאים.

אולם ביטוח השתלות וביטוח תרופות לא נכללות בסל הבריאות אלה ביטוחים שאסור לוותר עליהם מאחר ואין פתרון אחר בארץ נכון ליום זה שיכול להציל את חיי החולה.
 
התשלומים בגין ביטוחים אלה נמוך ביותר וכל אדם אחראי חייב לרכוש את סוגי הביטוחים האלה ולהקנות למשפחתו ביטחון מלא למקרה שחלילה אחד מבני המשפחה שלו יזדקק לכך.
ביטוח סיעודי הוא למעשה ביטוח שנועד כדי לממן את ההוצאות שעלולות להיות לנטל למשפחה במקרה שלאחד מבני הבית קורה  מקרה סיעוד  והמשפחה רוצה להימנע מראש מקשיים כלכליים חריפים. כיום ההוצאות לצורך טיפול באדם סיעודי נעות בין 10,000 – 20,000 ₪ תלוי בסוג הטיפול ובסוג ביה"ח. בכל מקרה ההוצאה גבוהה מאוד וכמעט אף משפחה אינה מסוגלת להקצות מתוך ההכנסות השוטפות, הוצאה כל כך כבדה לטיפול בחולה הסיעודי.
ביטוח סיעודי נועד לתת ביטחון למשפחה לטפל בחולה ולהמשיך לנהל אורח חיים כלכלי תקין.